Imatge Complementi la seva pensió

Complementi la seva pensió

Imatge Cancel·leu els deutes

Cancel·leu els deutes

Quins serveis oferim?

VENDA DE LA NUA PROPIETAT

El propietari d'un habitatge, major de 70 anys, transfereix la titularitat de l'habitatge a canvi d'un pagament diferit o únic al formalitzar l'operació i manté el dret de seguir gaudint de la seva llar com fa fins ara.

Tenim 2 tipus:
- Venda de nua propietat amb usdefruit temporal: La persona gran es reserva l'usdefruit (ús i gaudi) de l'habitatge per un termini de temps determinat.
- Venda de nua propietat amb usdefruit vitalici: La persona gran es reserva l'usdefruit de l'habitatge per a tota la vida.

Punts a tenir en compte:
- Tots els impostos derivats de l'operació seran pagats pel comprador, llevat de la Plusvàlua que l'assumeix la persona gran.
- Totes les despeses derivades de l'operació seran pagades pel comprador. Aquestes despeses són Notaria, Gestoria, Registre de la Propietat.
- En el sopòsit que la persona gran decideixi anar a una residència, té la possibilitat de llogar l'habitatge o vendre l'usdefruit.
- L'operació compta amb totes les garanties legals, es signa davant notari i s'inscriu en el Registre de la Propietat.
- En el contracte notarial s'inclouen una sèrie de clàusules a favor de la persona gran que garanteixen el cobrament de la renda.
- La persona gran deixarà de pagar per sempre les derrames de la Comunitat.
- La persona gran no haurà de pagar impostos per la venda de la nua propietat. Si és l'habitatge habitual, la transmissió està exempta de tributació en l'IRPF.
- La persona gran, al tenir 70 anys o més, gaudeix d'unes condicions fiscals molt avantatjoses. Les rendes vitalícies cobrades mensualment estan exemptes de tributació en un 92%.

RENDA VITALÍCIA IMMOBILIÀRIA

El propietari d'un habitatge, major de 70 anys, transfereix la titularitat de l'habitatge a canvi de rebre una renda mensual i manté el dret de seguir gaudint de la seva llar com fa fins ara.

Tenim 3 tipus:
- Renda vitalícia temporal: La persona gran es reserva l'usdefruit de l'habitatge per a tota la vida i rep una renda mensual per un termini de temps determinat.
- Renda vitalícia: La persona gran es reserva l'usdefruit de l'habitatge per a tota la vida i rep una renda mensual per a tota la vida.
- Renda vitalícia fora de la llar: La persona gran renúncia a el dret d'ús de l'habitatge, però a canvi rep una renda vitalícia més gran.

VENDA AMB LLOGUER GARANTIT

Servei dirigit a persones de qualsevol edat i que tingui un habitatge en propietat.
El propietari ven la plena propietat de l'habitatge, però sense deixar de fer ús d'aquesta, ja que en el moment de formalització de la compravenda davant notari, se signa un contracte de lloguer.

CANCEL·LACIÓ DE DEUTES

Servei dirigit a persones de més de 70 anys i que tingui un habitatge en propietat.
Per cancel·lar el deute la persona gran transmet la nua propietat i es reserva l'usdefruit de l'habitatge per a tota la vida. A més de cancel·lar el deute, si el saldo és positiu, existiria la possibilitat de rebre una renda vitalícia.

  • BARCELONA

    Passeig de Gracia 95, 5º 1ª 08008 Barcelona

    info at rentasvitalicus dot com

  • MADRID

    Calle Manuel Tovar 41, 2ª planta 28034 Madrid

    info at rentasvitalicus dot com